Polityka Prywatności i Cookies

SŁOWNIK POJĘĆ:

  • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;

  • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie;

  • serwis – strona internetowa zarządzana przez Administratora (w tym m.in. www.wideorejestratory24.pl, www.wideorejestratory.pl)

  • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny);

  • protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.


1. ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST:

ZOYA LAB Arkadiusz Dawid Lorenz (dalej "ZOYA LAB") z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Jacka Malczewskiego 2a.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres: iod@zoyalab.pl


2. ZOYA LAB, REALIZUJĄC SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH?

a. Działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dotyczy klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dot. osób współpracujących z ZOYA LAB w imieniu klienta/ kontrahenta).

b. Przesyłania usługi Newslettera (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

c. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w celu wystawienia faktury.

d. Przesyłania ofert marketingowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

e. Rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO).

f. Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

g. Marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. poprzez utrzymanie kontaktu w związku z korespondencją tradycyjną, e-mailową, telefoniczną w sprawach dotyczących naszej działalności.

h. Prowadzenia statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f). Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych.

i. Prowadzenia fanpage na Facebook Ireland LTD. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach fanpage’a jest przede wszystkim Facebook Ireland Ltd. - spółka, z którą możesz skontaktować się przez Internet, wypełniając formularz kontaktowy na stronie: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586 lub drogą pocztową pod adresem: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Cele przetwarzania Twoich danych, podstawa prawna, kategorie danych osobowych i inne informacje wymagane przez RODO opisane są na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/. W zakresie, w jakim decydujemy o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych administratorem Twoich danych osobowych jest również ZOYA LAB. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu należytego wykonywania umowy, jeśli taka z nami Cię wiążę oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dostarczania aktualnych informacji o działalności kancelarii, marketing bezpośredni, prowadzenia statystyk związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na naszym fanpage, oceny zainteresowania usługami oraz treściami zamieszczanymi na fanpage oraz ulepszaniem jego zawartości. W związku z tym masz prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


3. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

a. Umowy z kontrahentami – przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez ZOYA LAB zobowiązań wymagających przetwarzanie danych.

b. Rozliczenia finansowe – przez okres do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które zobowiązywało do wystawienia dokumentu księgowego).

c. Prowadzenie marketingu – do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli do chwili kiedy w wybrany przez Ciebie sposób dostaniemy informację o zakończeniu przesyłania przez ZOYA LAB informacji marketingowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.


4. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

a. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. adwokatom i radcom prawnym, księgowym, dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność.

b. W przypadku kandydatów do pracy – portalom rekrutacyjnym.

c. Organom Państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH:

a. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez ZOYA LAB z wymogów prawa. Jeśli Twój pracodawca lub inny podmiot wskazał Ciebie jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z ZOYA LAB, dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu). W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez ZOYA LAB w celach marketingowych rekrutacyjnych) podanie danych jest dobrowolne.


6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

a. Dostępu do danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich przeniesienia.

b. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może zostać wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem jej wykorzystania przed cofnięciem).

c. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES (POLITYKA COOKIES)

a. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies, stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki Cookies, zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b. Przetwarzanie plików cookies w serwisie (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane dotyczące każdej wizyty mogą być zbierane automatycznie. Dotyczy, to m.in. danych, tj. adres IP komputera, typ przeglądarki. Dodatkowo serwis może wykorzystywać ciasteczka (Cookies).

c. Korzystamy z identyfikacji adresu IP poprzez korzystanie z aplikacji www.bazo.io

d. W celu udoskonalenia funkcjonalności ZOYA LAB oświadcza, że wykorzystuje pliki Cookies. Pliki Cookies będą wykorzystywane.

e. RODZAJE COOKIES

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

f. BEZPIECZEŃSTWO

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

g. CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyspieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

h. SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Google Analytics

Google AdSense

Google AdWords

Google+

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

i. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć Cookie.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

j. WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików.

k. ZMIANY W POLITYCE COOKIE

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.


Data ostatniej modyfikacji: 7.03.2022